Izvođenje radova

IZVOĐENJE RADOVA PRI UREĐENJU ZELENIH POVRŠINA

* Priprema terena za sadnju –mašinska i ručna obrada zemljišta, iskop sadnih mesta
* Sadnja biljnog materijala
* Humusno tresetni supstrat i adekvatne prihrane